مهمترين محاسن پرواربندي گوسفند و بز

مهمترين محاسن پرواربندي گوسفند و بز:

۱ – افزايش توليد گوشت قرمز و كاهش ميزان واردات آن

۲ – اشتغال زايي و فعال شدن نيروهاي غيرفعال و بيكار در روستاها

۳ – جلو گيري از فشار بر مراتع طبيعي و احياي آنها

۴ – ايجاد تعاوني و ارائه تسهيلات و امكانات به پرواربندان

۵ – آشنايي دامداران با مواد كنسانتره دامي و پي بردن به ارزش غذايي آن ها

۶ – جلوگيري از كشتار بي رويه دامهاي قابل پروار و بهره گيري از پتانسيل ژنتيكي آنها در سطح كشور

عوامل اساسی در يك پرواربندي موفق:

۱ – شناختن نژادهاي مختلف گوسفندو بز به همراه مشخصات آنها

۲ – ايجاد جايگاه مناسب جهت پرواربندي

۳ – خريد دام مناسب جهت پرواربندي

۴ – تهيه علوفه مورد نيازدام ها در طول دوره پرواربندي

۵ – قرنطينه و انجام امور بهداشتي بر روي دامهاي خريداري شده قبل از پرواربندي

۶ – بكارگيري روشهاي مناسب پرواربندي

۷ – رعايت اصول صحيح تغذيه در طول دوره پرواربندي

مشخصات گوسفند و بزپرواري:

هدف از پرواربندي گوسفند ، توليد كم هزينه و اقتصادي گوشت ميباشد ۰ از اينرو بايد دام هايي را پروار كرد كه از توانايي و قدرت توليدي و پروار خوبي برخوردار باشند۰

گوسفندو بز پرواري ظاهري كوتاه اندام دارند كه حاكي از قدرت و توانايي بالا در توليد گوشت ميباشد و اين مسأله بايد در زمان خريد بره مورد توجه قرار گيرد ۰ اين دسته معمولاً داراي پيشاني عريض، صورت و گردني كوتاه هستند ، به طوري كه از بيرون چنين به نظر مي رسد كه سردام در سينه فرو رفته است ۰ دست و پاها در اين دسته كوتاه و نزديك به زمين قرار دارد . اين دسته، داراي سينه اي عريض و مربعي شكل هستند و براي پرواربندي و توليد گوشت فوق العاده مناسب ميباشند اغلب نژادهاي گوشتي داراي چنين ظاهري هستند.

نژاد گوسفندو بز پرواري:

نژادهاي سنگين جثه براي پروار مناسبتر از نژادهاي سبك جثه هستند ، دلايل اين امر:

۱ – در نژادهاي سنگين وزن ، وزن تولد بره ها بالا است ۰ بنابراين نژادهاي سنگين وزن از قدرت پروار بيشتري برخوردار هستند.

۲ – نژادهاي سنگين جثه به دليل تأخير در بلوغ جنسي نسبت به نژادهاي سبك جثه، از وزن بيشتري برخوردار هستند زيرا در نژادهاي كوچك جثه كه بلوغ جنسي زودتر اتفاق مي افتد، هورمونهاي جنسي موجب استخواني شدن زودرس استخوانها گرديده و از رشد و نمو آنها كاسته ميشود. برعكس اين حالت در نژادهاي سنگين جثه، چون بلوغ جنسي ديرتر اتفاق مي افتد امكان رشد و توسعه استخوانها بيشتر فراهم شده و دام از گنجايش حجمي بيشتري برخوردار ميباشد و به همين دليل مي تواند سنگين وزن شود.

سن گوسفندو بز پرواري:

سن دام پرواري را بايد طوري انتخاب نمود كه حداكثر استفاده از مراحل رشد دام حاصل گردد براساس تجربيات بدست آمده مرحله رشد سريع گوسفند بين ۴ تا ۵ ماهگي الي ۸ تا ۹ ماهگي ميباشد ۰ بنابراين بايد شروع پرواربندي را به منظور بهره گرفتن از حداكثر رشد از سن ۴ الي ۵ ماهگي يعني پس از پايان شيرخوارگي و سن پروار را ۸ تا ۹ ماهگي قرارداد.