قیمت روز بز ماده در جنوب

بز ماده

آیا پایگاه اطلاعاتی خاصی برای آگاهی از قیمت روز بز ماده در منطقه ی جنوب کشور سراغ دارید؟ تغییرات قیمت در دام های زنده از جمله بز زنده به چه عواملی بستگی دارد؟
در این سایت و این پایگاه اطلاعاتی سعی بر این است مجموعه دانستی های آموزشی، علمی، عملی به روز از انواع بزهای بومی و غیر بومی ایران و دیگر کشورها و همچنین قیمت روز آنها در مناطق مختلف کشور بخصوص جنوب، جهت استفاده ی شما فراهم آید.منطقه ی جنوب همانند دیگر مناطق کشور دارای اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسبی برای پرورش انواع بز مانند بز ماده است. زیرا بزها نسبت به هر دام دیگری سازگارتر با هر نوع خوراک و اقلیم خشک و بی آب و علف و یا سرد و طاقت فرسا هستند.دامداران و خریدارن دام زنده با تجربه های زیادی که در طول اشتغال به پرورش ، نگهداری و خرید و فروش دام از جمله بز زنده داشته اند، دریافته اند که عواملی مانند شرایط جوی نامناسب و خشکسالی، عکس آن باران و برف زیاد و بهار و علوفه ی فراوان، بیماری های واگیر بین بز و انسان و یا حتی شایعه ی شیوع آن، در قیمت بز تاثیرگذار بوده و آنرا با تغییر مواجه می سازد.

منبع: خوراک دام و طیور ایران