علل غير عفوني سقط جنين در گوسفند وبز

علل غير عفوني سقط جنين در گوسفند و بز

۱⃣عوامل ژنتيكي و كروموزومي
۲⃣استرس مادري
۳⃣سوء تغذيه
۴⃣كمبودهاي ويتاميني
۵⃣كمبودهاي مواد معدني
۶⃣گياهان سمي و ساير سموم
۷⃣عوامل هورموني
۸⃣عوامل محيطي
۹⃣عوامل فيزيكي

✅پيشگيري:
👈ميش و گاوهاي سقط كرده، بلافاصله از بقيه گله جدا شوند.
👈جنين هاي سقط شده، بلافاصله از سطح دامداري جمع آوري شده و به نحو مناسبي دفن گردند يا سوزانده شوند.
👈جفت ها بلافاصله پس از دفع از سطح دامداري جمع آوري شده و به نحو مناسبي دفن گردند يا سوزانده شوند.
👈عدم استفاده از جنين هاي سقط شده يا جفت هاي دفع شده در تغذيه سگ هاي گله.
👈ارسال نمونه هاي جنين سقط شده به اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي جهت تعيين عامل سقط.
👈در صورت مشخص شدن عامل سقط برخورد اختصاصي بر عليه بيماري مذكور در سطح گله.
👈در صورت شك به سقط هاي عفوني، استفاده از آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف در دام هاي آبستن.
👈كنترل مداوم گاوها و گوسفندان از نظر آلودگي به بروسلوز و سالمونلوز و حذف دام هاي مثبت از گله.
👈واكسيناسيون گاوها و گوسفندان بر عليه بروسلوز بطور مداوم انجام گيرد.
👈تا حد امكان از آلوده شدن آب و مواد غذايي دام ها با مدفوع سگ و گربه جلوگيري گردد.
👈عدم تغذيه دام ها با نان خشك يا علوفه كپك زده.
👈اصلاح جيره از نظر كمبود ويتامين ها و مواد معدني.
👈در صورت استفاده از سيلو، از قسمت هاي مناسب سيلو در تغذيه دام ها استفاده شود.