بازار خرید بز فربه

بازار خرید بز فربه در چه سطحی می باشد؟ بز های فربه به چه منظوری پرورش داده می شوند؟ بز های فربه را چرا فربه می کنند؟ نام دیگر بز های فربه
یک نمونه از بز ها که برای تامین گوشت پرورش داده می شوند و به اصطلاح به این بز ها بز پرواری می گویند این بز ها بز های فربه و گوشتی می گویند این بزها معمولا شیر نمی دهند و فقط برای تامین گوشت می باشند و این بز ها دارای بازار خرید بسیار خوبی در بازار های ایران می باشند.