پخش عمده بز سیاه

پخش بز های سیاه به چه شرایطی انجام می شود؟ بز های سیاه در بازار چگونه پخش می شوند؟ بز های سیاه که در بازار موجود می باشند چه کاربرد هایی دارند؟
یک نمونه از بز ها که از روی رنگ موهایشان نامگذاری شده اند بز های سیاه می باسشند که رنگ موهایشان سیاه می باشد این بز ها دو منظوره می باشند که هم برای تولید شیر و هم برای تولید گوشت استفاده می شوند و این بز ها در بازار به صورت عمده پخش می شوند.