فروش انواع بز ریشو

فروش انواع بز های ریشو در بازار در چه حالتی می باشد؟ بز های ریشو که در بازار به فروش می رسند از نظر ظاهری چگونه اند؟ بز های ریشو را بهتر بشناسیم
یک نمونه دیگر از بز ها که از زیر گونه کل و بز است این بز به بز های ترکمن نیز معرو ف اند این بز ها همان طور که از نامشان مشخص است دارای ریش می باشند که در قسمت زیر چانه دارای موهایی هستند این بازر در بازار دارای فروش خوبی می باشند و به طور عمده به فروش می رسند.