خرید انواع بز دوقلو زا

انواع گوناگونی از اصیل ترین بزها امروزه در کشورمان پرورش می یابند که دوقلو زا هستند و بصورت زنده نیز قابل خریداری می باشند مثل بزهای سانن که استعداد خوبی در روقلو زایی دارند.
بزها دام هایی هستند که هم در تولید گوشت و هم در تولید شیر استعداد بالایی دارند اما برخی از نژادها وجود دارند که بعنوان بزهای دوقلو زا و مولد شناخته می شوند و گاهی هم بعنوان بزهای دومنظوره شیری و دوقلوزا معرفی می گردند.

بزهای دوقلو زا

یکی از نژاد های معروف در بزها که توانایی و استعداد بالایی در دوقلوزایی دارد بزهای سانن می باشند. این بزها در واقع نژادی شیرده می باشند و به خاطر تولید شیر شهرت یافته اند اما از دوقلو زا ترین نژاد ها هم محسوب می شوند و در هر دو بار آبستن شدن یک مورد به دوقلو زایی منجر می گردد.
بطور کلی دوقلو زایی در این نوع بز یک امر طبیعی و عادی است و میزان دوقلوزایی در آنها هشتاد درصد گزارش شده است.
بزهای مرخز هم از دیگر نژاد های دوقلو زا هستند و اگرچه به پای سانن نمی رسند اما توانایی شان در دوقلوزایی قابل ستایش است بطوریکه گفته می شود میزان دوقلوزایی این نژاد پنجاه درصد می باشد.
بزهای بومی سیستان و بلوچستان هم بنا بر گزارشاتی گفته شده است که از دوقلوزا ترین نژادهای بومی هستند ولی بیشتر بعنوان بزهای شیری شناخته می شوند.
بطور کلی انواع گوناگونی از بزهای دوقلوزا امروزه در کشورمان پرورش می یابند که بصورت زنده عرضه شده و در سلامت کامل قابل خریداری هستند.